Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Geleneksel Yaklaşım ve Doğrudan Öğretim Modelinin Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilişsel Süreçlere Etkisi
(The Effect of Traditional Approach and Direct Teaching Model on the Cognitive Process of High School Students )

Geleneksel Yaklaşım ve Doğrudan Öğretim Modelinin Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilişsel Süreçlere Etkisi

 
Yazar : Gazi ÜÇAL  & Murat TEKİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11 (1)
Sayfa : 35-48
DOI Number: :
Cite : Gazi ÜÇAL & Murat TEKİN, (2021). Geleneksel Yaklaşım ve Doğrudan Öğretim Modelinin Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilişsel Süreçlere Etkisi. Journal of Current Researches on Educational Studies, 11 (1) , p. 35-48. Doi: 10.26579/jocures.59.
121    103


Özet

Bu çalışmanın amacı; Geleneksel Yaklaşım ve Doğrudan Öğretim Modelinin Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilişsel Süreçlerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma grubunu; Kadıköy Fenerbahçe Anadolu Lisesinde öğrenim gören 20’si erkek, 20’si kadın Deney Grubu ve 21’si erkek, 19’u kadın Kontrol grubu olmak kaydı ile toplamda 80 öğrenciden oluşturulmuştur. 9 haftalık Doğrudan Öğretim Modeline göre hazırlanmış etkinlikler kullanılarak uygulama yapılmış ve Çalışmada ön test, son test kontrol gruplu deneysel olan desenden yararlanılmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmak için Namlu (2004) tarafından geliştirilen Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözüm ve yorumlamasında önce araştırma bulgularına göre; kolmogorov smirnov testi ve Shapiro-Wilk testi ve ayrıca Skewness ve Kurtosis değerlerine göre normallik dağılımları yapılmış ve p>0.05 ten büyük olduğu için ve standart sapma değerlerinin (standart eror) -1,961,96 arasında olduğu için verilerin normal dağıldığını söyleyebiliriz. Buna göre ilişkili örneklemler için paired samples testi, Independent Samples t, Tanımlayıcı istatistik Testi ve frekans analizi kullanılmış ve ayrıca; etki değerlerini ölçmek için de cohen’s kullanılmıştır. Buna göre Cohen tarafından önerilen kriterler kullanılmış bu kriterler; 0,01 küçük etki, 0,06 orta etki, 0,14 büyük etkidir. Araştırmanın bulgularına göre yapılan fiziksel etkinlikler; doğrudan öğretim modelinin derslerde uygulanması, öğrencinin ders içerisinde aktif olması bilişsel süreçler üzerinde olumlu sonuçların doğmasını sağlamıştır. Deney grubu öğrencilerinin ön test ve son testleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Tüm bu sonuçlar; doğrudan öğretim modelinin bilişsel süreçleri geliştirme noktasında yarar sağlayacağı düşüncesini desteklemiştirAnahtar Kelimeler
Doğrudan Öğretim Modeli, Beden Eğitimi ve Spor, Bilişsel Süreç

Abstract

The purpose distributions descriptive statistics the traditional Approach and Direct Teaching Model on the Cognitive Processes of the students studying in high school. The research group which is made up of a total of 80 students who are students at Kadıköy Fenerbahçe Anatolia High School consists of 20 male and 20 female in the experiment group and 21 male and 19 female in the control group. This study was conducted using activities prepared according to the 9-week Direct Teaching Model, and an experimental pattern with pre-test and post-test control groups was used in the research. Meta-cognitive learning strategies scale developed by Namlu (2004) has been used in order to reach the aim of the study. In the analysis and interpretation of the data, firstly, normality distributions were made according to the Kolmogorov Smirnov test and Shapiro-Wilk test, as well as Skewness and Kurtosis values and because p>0.05 and standard error values are between -1,961,96; we can say that the data is distributed normally. Accordingly, paired samples test, Independent Samples t, Descriptive Statistics Test and frequency analysis were used for related samples. In order to measure the effect values Cohen's d was applied and the criteria suggested by Cohen were used. These criteria are; 0.01 is small impact, 0.06 is medium impact, 0.14 is large impact. Based distributions descriptive statistics; physical activities, the application of the direct teaching model in the lessons and the students' being active in the lesson provided positive results on the cognitive processes. A meaningful difference was found between the pretests and posttests of the experimental group students. All these results supported the idea that the direct teaching model would benefit in developing cognitive processes.Keywords
Direct Teaching Model, Physical Education and Sports, Cognitive Process

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri