Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi Tekniği İle İşlenen Beden Eğitimi Dersinin Lise Öğrencilerinin Bilişüstü Becerilerine Etkisi
(The Effect of Physical Education Course Teached by Orientated Discovery Method on the Meta-cognitive Skills of High School Students )

Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi Tekniği İle İşlenen Beden Eğitimi Dersinin Lise Öğrencilerinin Bilişüstü Becerilerine Etkisi

 
Yazar : Faruk ERGÜN  & Murat TEKİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11 (1)
Sayfa : 17-34
DOI Number: :
Cite : Faruk ERGÜN & Murat TEKİN, (2021). Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi Tekniği İle İşlenen Beden Eğitimi Dersinin Lise Öğrencilerinin Bilişüstü Becerilerine Etkisi. Journal of Current Researches on Educational Studies, 11 (1), p. 17-34. Doi: 10.26579/jocures.58.
127    95


Özet

Bu çalışmanın amacı; Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi Tekniği ile İşlenen Beden Eğitimi Dersinin Lise Öğrencilerinin Bilüşüstü Becerilere etkisinin incelenmesidir. Araştırma grubunu; 2019-2020 Eğitim-öğretim yılında Ermenek Hasan Kalan Anadolu Lisesinde 10. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden 34’ü kadın 24’ü erkek (yaş) ort). 15,8833 + 0,32373) olmak üzere toplamda 60 öğrenci deney grubunu; Ermenek İMKB Anadolu lisesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 10. sınıfta öğrenim gören 28’i kadın, 32’si erkek (yaş) ort.)15,9667+0,44973) olmak üzere toplamda 60 öğrenci ise kontrol grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşmak için, kişisel bilgi formu; Sperling ve diğerleri, (2002) tarafından geliştirilip, Aydın ve Ubuz, (2010)’un Türkçeye uyarladıkları ‘Bilişüstü yeti envanteri’ ve “yönlendirilmiş buluş yöntemi tekniği” kullanılmıştır. 8 Haftalık süreçte ön test, son test ve kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Verilerin çözümü ve yorumlanmasında; verilerin normal dağılıma uygunluğu One Sample Kolmogrov-Simirnov Testi ile test edilmiş ve daha sonra bu verilere göre ilişkili örneklemler için Paired Samples t Testi, bağımsız örneklem için ise Independent Sample t Testi kullanılmış, bir veya birden fazla dağılışı karşılaştırmak için de tanımlayıcı istatistik testi ve Frekans analizi yapılarak P<0,005 alınmıştır. Bu çalışmada; Deney ve kontrol gruplarının ön test puanlarına bakıldığı zaman, bilişin bilgisi alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmazken, bilişin düzenlenmesi alt boyutunda deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bilişsel ön test toplam puanlarında da deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Deney ve kontrol grupları son test puanları incelendiğinde ise; Deney ve kontrol grupları arasında bilişin bilgisi, bilişin düzenlenmesi ve bilişsel son test toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılık “Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi Tekniği ile beden eğitimi dersi işleyen deney grubu lehinedir. Sonuç olarak; Deney ve kontrol gruplarının kalıcılık test puanları incelendiğinde; bilişin bilgisi, bilişin düzenlenmesi alt boyutlarında ve bilişsel kalıcılık testi toplam puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Beden eğitimi dersinde kullanılan “Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi” tekniğinin, lisede öğrenim gören öğrencilerin bilişüstü becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi, Lise, Bilişüstü Beceriler

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of Physical Education Course Teached by Orientated Discovery Method on the Meta-cognitive Skills of High School Students. Research group; In the 2019-2020 academic year in Ermenek Hasan Kalan Anatolian High School a total of 60 students (34 female and 24 male) (age) mean) 15,8833 + 0,32373) in the 10th grade are the experimental group; In the 2019-2020 academic year at Ermenek IMKB Anatolian High School, a total of 60 students (28 female and 32 male) (age) mean) 15,9667 + 0,44973) in the 10th grade are the control group. In order to achieve the aim of the research; a personal information form, the ‘Meta-cognitive ability inventory’ developed by Sperling et al. (2002) and adapted into Turkish by Aydın and Ubuz (2010) and the ‘Orientated Discovery Method’ were used. In the 8-week period, experimental design with control group including pre-test, post-test and retention test was used. For the solution and evaluation of data; the relevance of the data for normal distribution was tested with One Sample Kolmogrov-Simirnov Test and then according to this data, Paired Samples t Test was used for related samples and Independent Sample t Test was used for independent samples. On account of comparing one or more distributions, descriptive statistical test and frequency analysis were carried out and P <0.005 was taken. In this study; When the pre-test scores of the experimental and control groups were examined, there was no significant difference in cognition knowledge sub-dimension, but a significant difference was found in favor of the experimental group in the regulation of cognition sub-dimension. A significant difference was found in the total scores of cognitive pre-test in favor of the experimental group. After examining the post-test scores of the experimental and control groups; a significant difference between the total scores of cognitive knowledge, cognitive regulation and cognitive post-test between the experimental and control groups were found. This difference is in favor of the experimental group teaching physical education with Orientated Discovery Method. As a result; When the retention test scores of the experimental and control groups are examined, there is a significant difference between cognitive knowledge, cognitive regulation sub-dimension and total scores of cognitive retention test. It can be said that the Orientated Discovery Method used in physical education course contributes positively to the metacognitive skills of high school students.Keywords
Orientated Discovery Method, High School, Metacognitive Skills

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri