Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Devam Eden Çocukların Özgüven Gelişiminin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması
(Comparing Self Confidence Development of Students Attending to Full Time Pre-school Education to Students Attending to Part Time Pre-school Education in Terms of Some Variances )

Yazar : Abdülkadir KABADAYI  & Amine KARAGÖZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 17-30
DOI Number: :
Cite : Abdülkadir KABADAYI & Amine KARAGÖZ, (2020). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Devam Eden Çocukların Özgüven Gelişiminin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması. Journal of Current Researches on Educational Studies, 10 (1), p. 17-30. Doi: 10.26579/jocures.45.
212    193


Özet

Bu çalışmanın amacı; okul öncesi eğitim kurumlarına tam zamanlı ve yarı zamanlı devam eden çocukların özgüven gelişimlerini okulda geçirilen süre, sosyoekonomik durum, cinsiyet ve sosyal beceri değişkenleri açısından irdelemektir. Çalışma örneklemini Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde bulunan toplam 189 anaokulu ve uygulama sınıfı (tam gün eğitim) öğrencileri ile 243 anasınıfı (yarım gün eğitim) öğrencileri oluşturmaktadır. Çocukların özgüven gelişimlerini ölçmek için okul öncesi öğretmenleri tarafından uygulanan ve Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.779 olan 52 soruluk “Özgüven Gözlem Listesi” kullanılmıştır. Özgüven gözlem listesinin yanında çocukların cinsiyet ve sosyoekonomik durumları da saptanmıştır. Sosyal beceri ve Özgüven arasındaki ilişkiyi ölçmek içinde Avcıoğlu (2007) tarafından geliştirilen yine okul öncesi öğretmenleri tarafından uygulanan ve 9 alt boyuttan oluşan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.977 olan “Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği” (SBDÖ) kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 22 paket programı ile değerlendirildi. Kategorik değişkenler frekans ve yüzde olarak; sayısal değişkenler ortalama, standart hata değerler şeklinde sunuldu. Yapılan araştırma sonucunda; okula tam ve yarı zamanlı devam eden okul öncesi öğrencilerinin özgüven gelişimlerine okulda geçirilen süre, sosyoekonomik durum ve cinsiyet değişkenleri yönünden anlamlı bir farklılaşma olmazken, sosyal beceri ile özgüven gelişimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Pozitif anlamda en yüksek etki Kişiler Arası Beceriler (KB) (r=0.362) alt boyutu puanından gelmektedir. KB puanı yüksek olan çocukların özgüven puanları da yüksektir sonucuna varılmıştır. Okula tam zamanlı devam eden çocuklarda 8 alt boyut özgüven gelişimiyle pozitif yönlü ilişkili bulunurken, yarı zamanlı devam eden çocuklarda 6 alt boyutun pozitif yönlü ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Özgüven, Sosyal Beceri, Okul Öncesi Eğitim

Abstract

The aim of this study is to examine self-confidence development of children studying at part-time and full-time preschool education institutions in terms of the time at school, socioeconomic status, gender and social skills variables. The study sample includes total 189 students in kindergartens and practice classes (with full time education) and 243 students in kindergartens (with part time education) in Emirdag and Bolvadin, districts of Afyonkarahisar. Including 52 questions, Self-confidence Observation List of which Cranba Alpha internal consistency coefficient is 0.779 was used to measure self-confidence development of children and it was applied by preschool teacher. Gender and socioeconomic status of children were also determined in the Self-confidence Observation List. Social Skills Evaluation Scale with 9 sub-dimensions, created by Avcioglu (2007), of which Cranba Alpha reliability coefficient is 0.9777 was used to measure the relation between social skills and self-confidence and it was applied by the preschool teachers, too. Statistical analysis of the data obtained from the study was evaluated with the SPSS 22 package. Categorical variables were presented as frequency and percentage and numerical variables were presented as average and standard errors. In conclusion, for full-time and part-time preschool students, there is not meaningful variation in the self-confidence development in terms of the time at school, gender and socioeconomic variables. However, there is statistically meaningful variation between social skills and self-confidence developments. The highest positive effect comes from the Skill among People (SAP) sub-dimension point (r=0.362). It is concluded that children with high SAP points have high self-confidence points. It is found that 8 sub-dimensions have positive relationship with self-confidence development of children studying at full time preschool institutions whereas 6 sub-dimensions have positive relationship with self-confidence development of children studying of part time preschool institutions.Keywords
Self-reliance, Social skill, pre-school education

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri