Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Matematik Dersindeki Başarı Durumuna Göre İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Study on Investigation of Secondary School Students' Academic Self-efficacy Beliefs According to Gender, Grade Level and Success Level in Mathematics Course )

Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Matematik Dersindeki Başarı Durumuna Göre İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

 
Yazar : Cahit TAŞDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 1-16
DOI Number: :
Cite : Cahit TAŞDEMİR , (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Matematik Dersindeki Başarı Durumuna Göre İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Journal of Current Researches on Educational Studies, 10 (1), p. 1-16. Doi: 10.26579/jocures.43.
446    454


Özet

Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin akademik öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Bunun için araştırmanın verileri, benzer çalışmalarda kullanılan dörtlü Likert tipi ölçek ile araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Çalışma 2018-2019 öğretim yılının bahar döneminde, Bitlis ili Tatvan ilçesinde bulunan dokuz farklı ortaokulda öğrenim gören 181 kız ve 177 erkek olmak üzere toplam 358 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Toplanan verilerin analizi için bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Ayrıca akademik öz-yeterlik inancı ile matematik başarısı arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin akademik öz yeterlik inançlarının ölçeğin geneli, yetenek ve ortam alt faktörleri için “ oldukça katılıyorum” düzeyinde, ancak eğitimin kalitesi alt faktörü bakımından ise “tamamen katılıyorum” düzeyine karşılık geldiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin akademik öz-yeterlik inançları cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşmadığı, ancak ölçeğin ortam alt faktörü bakımından kız öğrencilerin lehine anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Öğrencilerin akademik öz-yeterlik inançları sınıf seviyesine göre anlamlı olarak farklılaştığı, ancak ölçeğin ortam alt faktörü bakımından anlamlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yine öğrencilerin akademik öz-yeterlik inançları matematik başarı düzeyine göre anlamlı olarak farklılık gösterdiği ve öz-yeterlik inançları ile matematik başarıları arasında orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Ortaokul öğrencileri, akademik öz-yeterlik inancı, matematik başarısı

Abstract

This research was conducted to examine the secondary school students' academic self-efficacy beliefs according to some variables. For this, the data of the research was collected using a four-point Likert type scale used in similar studies and a personal information form developed by the researcher. The study was conducted in the spring semester of the 2018-2019 school year, with a total of 358 students, 181 girls and 177 boys, studying in nine different secondary schools in Tatvan district, Bitlis province. Independent sample t-test and Anova were used for analysis of the collected data. Pearson correlation analysis was also conducted to determine the relationship between academic self-efficacy belief and math achievement. According to the results of the analysis, it was determined that the academic self-efficacy beliefs of the students correspond to the level of “ highly agree” for the overall scale, ability and Environment sub-factors, but “fully agree” with respect to the quality sub-factor of the education. It was determined that the students ' academic self-efficacy beliefs were not significantly differentiated by gender, but significantly differentiated in favor of female students in terms of the ambient sub-factor of the scale. It was concluded that students ' academic self-efficacy beliefs differed significantly according to grade level, but the scale did not differ significantly in terms of ambient sub-factor. It was also found that the students ' academic self-efficacy beliefs differ significantly according to the level of achievement in mathematics, and that there is a moderate, positive relationship between self-efficacy beliefs and math achievement.Keywords
Secondary school students, academic self-efficacy belief, mathematics achievement

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri