Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Balıkesir Örneği)
(Examination of Pre-Servicemathematics Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge and Attitudes towards Information Communication Technologies )

Yazar : Tuba DAĞLI  & Devrim ÜZEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (1)
Sayfa : 1-14
DOI Number: :
Cite : Tuba DAĞLI & Devrim ÜZEL, (2019). Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Balıkesir Örneği). Journal of Current Researches on Educational Studies, 9 (1), p. 1-14. Doi: .
357    319


Özet

Bu çalışma, matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) ile bilgi iletişim teknolojilerine (BİT) yönelik tutumlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu uygun örnekleme yoluyla belirlenen 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Marmara bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 240 ilköğretim matematik öğretmen (İMÖ) adayı ve 60 ortaöğretim matematik öğretmen (OMÖ) adayı oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak TPAB Ölçeği ve BİT’e Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen verileri analiz etmek için SPSS 22.0 paket programı dahilinde; aritmetik ortalama, pearson korelasyon analizi, bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Post-Hoc testlerinden Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre İMÖ ve OMÖ adaylarının TPAB düzeyleri yeterli bulunurken; BİT’e yönelik tutumlarının olumlu olduğu görülmüştür. İMÖ adaylarının TPAB düzeyleri ve BİT’e yönelik tutumları arasında doğrusal bir ilişki bulunmazken; OMÖ adaylarının TPAB düzeyleri ile BİT’e yönelik tutumları arasında orta düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca her iki grubun TPAB düzeylerine bakıldığında anlamlı bir fark bulunmazken; BİT’e yönelik tutumlarına bakıldığında ise OMÖ adaylarının lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bu bağlamda OMÖ adaylarının tutumlarının İMÖ adaylarına göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İMÖ adaylarının BİT’e yönelik tutumları ile OMÖ adaylarının BİT’e yönelik tutum ölçeğinin alt faktörlerinden “Yazılım kullanımı” ve “Sanal ortamda iletişim” alt faktörleri arasında anlamlı fark bulunmayıp; “Genel bit eğilimi”, “Sanal ortamda bilgiye erişim” ve “Bilgisayar donanımı” alt faktörleriyle anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmacılara ve sonraki araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Bilgi iletişim teknolojileri, teknolojik pedagojik alan bilgisi, öğretmen adayları

Abstract

This study aims to examine pre-service mathematics teachers’ technological pedagogical content knowledge (TPACK) and attitudes towards information communication technologies (ICT) and the relations between them. With this purpose, one of the quantitative research patterns, correlational survey model, has been used in the study. The research group of the study consists of 240 pre-service primary school mathematics teachers (PSMT) and 60 high school mathematics teachers (HSMT) that have been identified through conforming sampling method and were studying in a public university in Marmara region during the 2016-2017 academic year. TPACK Scale and ICT-Oriented Attitude Scale have been used as data collection tools. To analyse the data obtained from the scales, arithmetic mean, Pearson correlation analysis, t-test for independent samples, one-way analysis of variance (ANOVA) and Scheffe test, one of Post-Hoc testshave been used under the scope of SPSS 22.0 package program. The findings of the study indicated that pre-service PSMTs and HSMTs had a sufficient level of TPACK; and their attitudes towards ICT are positive. No linear relation has been found between the TPACK levels and attitudes towards ICT of pre-service PSMTs; but a moderate level and positive relation has been found between the TPACK levels and attitudes towards ICT of pre-service HSMTs. Furthermore, there was no significant difference in TPACK levels of both groups while a meaningful difference has been observed in favour of pre-service HSMTs in terms of their attitudes towards ICT. In this sense, it has been concluded that the attitudes of pre-service HSMTs are more positive than those of pre-service PSMTs. No meaningful differences have been observed between the “Software Usage” and “Communication in Virtual Environment” sub-factors of ICT-Oriented Attitude Scale related thier attitudes; but a meaningful difference has appeared with “The General Tendency of ICT”, “Access to information in Virtual Environment” and “Computer Hardware” sub-factors. In line with the findings of the study, recommendations have been presented for researchers and future studies.Keywords
Information communication technologies, technological pedagogical content knowledge, pre-service teachers

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri