Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Geleneksel Yaklaşım ve Doğrudan Öğretim Modelinin Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilişsel Süreçlere Etkisi

Bu çalışmanın amacı; Geleneksel Yaklaşım ve Doğrudan Öğretim Modelinin Ortaöğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilişsel Süreçlerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma grubunu; Kadıköy Fenerbahçe Anadolu Lisesinde öğrenim gören 20’si erkek, 20’si kadın Deney Grubu ve 21’si erkek, 19’u kadın Kontrol grubu olmak kaydı ile toplamda 80 öğrenciden oluşturulmuştur. 9 haftalık Doğrudan Öğretim Modeline göre hazırlanmış etkinlikler kullanılarak uygulama yapılmış ve Çalışmada ön test, son test kontrol gruplu deneysel olan desenden yararlanılmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmak için Namlu (2004) tarafından geliştirilen Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözüm ve yorumlamasında önce araştırma bulgularına göre; kolmogorov smirnov testi ve Shapiro-Wilk testi ve ayrıca Skewness ve Kurtosis değerlerine göre normallik dağılımları yapılmış ve p>0.05 ten büyük olduğu için ve standart sapma değerlerinin (standart eror) -1,961,96 arasında olduğu için verilerin normal dağıldığını söyleyebiliriz. Buna göre ilişkili örneklemler için paired samples testi, Independent Samples t, Tanımlayıcı istatistik Testi ve frekans analizi kullanılmış ve ayrıca; etki değerlerini ölçmek için de cohen’s kullanılmıştır. Buna göre Cohen tarafından önerilen kriterler kullanılmış bu kriterler; 0,01 küçük etki, 0,06 orta etki, 0,14 büyük etkidir. Araştırmanın bulgularına göre yapılan fiziksel etkinlikler; doğrudan öğretim modelinin derslerde uygulanması, öğrencinin ders içerisinde aktif olması bilişsel süreçler üzerinde olumlu sonuçların doğmasını sağlamıştır. Deney grubu öğrencilerinin ön test ve son testleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Tüm bu sonuçlar; doğrudan öğretim modelinin bilişsel süreçleri geliştirme noktasında yarar sağlayacağı düşüncesini desteklemiştirAnahtar Kelimeler
Doğrudan Öğretim Modeli, Beden Eğitimi ve Spor, Bilişsel Süreç

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri