Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi Tekniği İle İşlenen Beden Eğitimi Dersinin Lise Öğrencilerinin Bilişüstü Becerilerine Etkisi

Bu çalışmanın amacı; Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi Tekniği ile İşlenen Beden Eğitimi Dersinin Lise Öğrencilerinin Bilüşüstü Becerilere etkisinin incelenmesidir. Araştırma grubunu; 2019-2020 Eğitim-öğretim yılında Ermenek Hasan Kalan Anadolu Lisesinde 10. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden 34’ü kadın 24’ü erkek (yaş) ort). 15,8833 + 0,32373) olmak üzere toplamda 60 öğrenci deney grubunu; Ermenek İMKB Anadolu lisesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 10. sınıfta öğrenim gören 28’i kadın, 32’si erkek (yaş) ort.)15,9667+0,44973) olmak üzere toplamda 60 öğrenci ise kontrol grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına ulaşmak için, kişisel bilgi formu; Sperling ve diğerleri, (2002) tarafından geliştirilip, Aydın ve Ubuz, (2010)’un Türkçeye uyarladıkları ‘Bilişüstü yeti envanteri’ ve “yönlendirilmiş buluş yöntemi tekniği” kullanılmıştır. 8 Haftalık süreçte ön test, son test ve kalıcılık testi kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Verilerin çözümü ve yorumlanmasında; verilerin normal dağılıma uygunluğu One Sample Kolmogrov-Simirnov Testi ile test edilmiş ve daha sonra bu verilere göre ilişkili örneklemler için Paired Samples t Testi, bağımsız örneklem için ise Independent Sample t Testi kullanılmış, bir veya birden fazla dağılışı karşılaştırmak için de tanımlayıcı istatistik testi ve Frekans analizi yapılarak P<0,005 alınmıştır. Bu çalışmada; Deney ve kontrol gruplarının ön test puanlarına bakıldığı zaman, bilişin bilgisi alt boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmazken, bilişin düzenlenmesi alt boyutunda deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bilişsel ön test toplam puanlarında da deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Deney ve kontrol grupları son test puanları incelendiğinde ise; Deney ve kontrol grupları arasında bilişin bilgisi, bilişin düzenlenmesi ve bilişsel son test toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılık “Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi Tekniği ile beden eğitimi dersi işleyen deney grubu lehinedir. Sonuç olarak; Deney ve kontrol gruplarının kalıcılık test puanları incelendiğinde; bilişin bilgisi, bilişin düzenlenmesi alt boyutlarında ve bilişsel kalıcılık testi toplam puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Beden eğitimi dersinde kullanılan “Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi” tekniğinin, lisede öğrenim gören öğrencilerin bilişüstü becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Yönlendirilmiş Buluş Yöntemi, Lise, Bilişüstü Beceriler

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri