Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Tam Zamanlı ve Yarı Zamanlı Devam Eden Çocukların Özgüven Gelişiminin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması

Bu çalışmanın amacı; okul öncesi eğitim kurumlarına tam zamanlı ve yarı zamanlı devam eden çocukların özgüven gelişimlerini okulda geçirilen süre, sosyoekonomik durum, cinsiyet ve sosyal beceri değişkenleri açısından irdelemektir. Çalışma örneklemini Afyonkarahisar ilinin Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde bulunan toplam 189 anaokulu ve uygulama sınıfı (tam gün eğitim) öğrencileri ile 243 anasınıfı (yarım gün eğitim) öğrencileri oluşturmaktadır. Çocukların özgüven gelişimlerini ölçmek için okul öncesi öğretmenleri tarafından uygulanan ve Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.779 olan 52 soruluk “Özgüven Gözlem Listesi” kullanılmıştır. Özgüven gözlem listesinin yanında çocukların cinsiyet ve sosyoekonomik durumları da saptanmıştır. Sosyal beceri ve Özgüven arasındaki ilişkiyi ölçmek içinde Avcıoğlu (2007) tarafından geliştirilen yine okul öncesi öğretmenleri tarafından uygulanan ve 9 alt boyuttan oluşan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.977 olan “Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği” (SBDÖ) kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 22 paket programı ile değerlendirildi. Kategorik değişkenler frekans ve yüzde olarak; sayısal değişkenler ortalama, standart hata değerler şeklinde sunuldu. Yapılan araştırma sonucunda; okula tam ve yarı zamanlı devam eden okul öncesi öğrencilerinin özgüven gelişimlerine okulda geçirilen süre, sosyoekonomik durum ve cinsiyet değişkenleri yönünden anlamlı bir farklılaşma olmazken, sosyal beceri ile özgüven gelişimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Pozitif anlamda en yüksek etki Kişiler Arası Beceriler (KB) (r=0.362) alt boyutu puanından gelmektedir. KB puanı yüksek olan çocukların özgüven puanları da yüksektir sonucuna varılmıştır. Okula tam zamanlı devam eden çocuklarda 8 alt boyut özgüven gelişimiyle pozitif yönlü ilişkili bulunurken, yarı zamanlı devam eden çocuklarda 6 alt boyutun pozitif yönlü ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Özgüven, Sosyal Beceri, Okul Öncesi Eğitim

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri