Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Öz-yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Matematik Dersindeki Başarı Durumuna Göre İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin akademik öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Bunun için araştırmanın verileri, benzer çalışmalarda kullanılan dörtlü Likert tipi ölçek ile araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Çalışma 2018-2019 öğretim yılının bahar döneminde, Bitlis ili Tatvan ilçesinde bulunan dokuz farklı ortaokulda öğrenim gören 181 kız ve 177 erkek olmak üzere toplam 358 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Toplanan verilerin analizi için bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Ayrıca akademik öz-yeterlik inancı ile matematik başarısı arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; öğrencilerin akademik öz yeterlik inançlarının ölçeğin geneli, yetenek ve ortam alt faktörleri için “ oldukça katılıyorum” düzeyinde, ancak eğitimin kalitesi alt faktörü bakımından ise “tamamen katılıyorum” düzeyine karşılık geldiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin akademik öz-yeterlik inançları cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşmadığı, ancak ölçeğin ortam alt faktörü bakımından kız öğrencilerin lehine anlamlı olarak farklılaştığı belirlenmiştir. Öğrencilerin akademik öz-yeterlik inançları sınıf seviyesine göre anlamlı olarak farklılaştığı, ancak ölçeğin ortam alt faktörü bakımından anlamlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yine öğrencilerin akademik öz-yeterlik inançları matematik başarı düzeyine göre anlamlı olarak farklılık gösterdiği ve öz-yeterlik inançları ile matematik başarıları arasında orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Ortaokul öğrencileri, akademik öz-yeterlik inancı, matematik başarısı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri