Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Lise Öğrencilerinin Fizik Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin fizik dersine karşı tutumlarının ne düzeyde olduğunu belirlemek, çeşitli değişkenler (yaş, cinsiyet, sınıf düzeyi, en uzun süre yaşadıkları yer, barınmakta oldukları yer, liseye giriş puanları ve üniversitede okumak istedikleri bölümler) açısından incelenmek ve fizik dersine olan tutumları ile fizik öğretmenlerine olan tutumları arasındaki ilişkiyi tanımlamaktır. Çalışma genel tarama modeli ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlardan mevcut durum ortaya konulmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu yönüyle araştırma betimsel bir nitelik taşımaktadır. Araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi 11 ve 12. Sınıf sayısal bölümde öğrenim görmekte olan toplam 121 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 2 bölümden oluşan 5’li Likert tipi tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğinin 24 maddeden oluşan ilk kısmı öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarını, 32 maddeden oluşan ikinci kısım ise öğrencilerin, fizik öğretmenleri ile ilgili düşüncelerini ölçmektedir. Ölçekte yer alan tutum maddeleri ‘’kesinlikle katılıyorum’’ 1 puan , ‘’katılıyorum’’ 2 puan, ‘’kararsızım’’ 3 puan , ‘’katılmıyorum’’ 4 puan , ‘’kesinlikle katılmıyorum’’ 5 puan olacak şekilde puanlama yapılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları analiz edildiğinde öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarının değişkenlere bağlı olarak farklılıklar gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu değişkenlerden cinsiyet ile fizik dersine yönelik tutumu arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülürken, öğrencilerin üniversitede okumak istedikleri bölümlerin fizik ile paralel olma durumu arasında anlamlı bir fark oluşturduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Fizik Tutum Ölçeği , Fizik Dersi, Öğrenci Tutumları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri