Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Türkçe Ders Programına ve Uygulanmasına İlişkin Görüşleri: Ağrı İli Örneği

Bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmenlerinin birinci sınıf Türkçe ders programına ve uygulanmasına ilişkin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu araştırmanın evrenini, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Ağrı ili genelinde görev yapan ilkokulların birinci sınıfında görevli 940 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Ağrı Merkez, Patnos ve Tutak İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı 320 ilkokuldan basit (rastlantısal) örneklem tekniği ile seçilen 158 resmi ilkokulda görevli 300 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacının geliştirdiği “İlkokul Birinci Sınıf Türkçe Ders Programı’na ve Uygulanışına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik ve yapı geçerliği Ağrı’da daha önce birinci sınıf okutmuş sınıf öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin tüm maddeleri üzerinden yapılan analizde alfa güvenirlik katsayısı 0,93 bulunmuştur. Verilerin çözümlenmesi amacıyla; yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapmaları hesaplanmıştır. Yapılan çözümlemeler sonucunda sınıf öğretmenlerinin “Türkçe Ders Programı’nın okul ve sınıf ortamında uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri” boyutuna olumlu baktığı saptanmıştır. Türkçe Ders Programı’nın uygulanışı ve içerik etkinliklerinin anlamlandırılma düzeyinin köylerden merkeze (köy, ilçe merkezi, il merkezi) gittikçe arttığı ve öğretmenlerin kıdemi arttıkça programın uygulanışına yönelik öğretmen görüşlerinin daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Birinci Sınıf Türkçe Ders Programı, Program Değerlendirme, Yapılandırmacı Yaklaşım, Sınıf Öğretmeni

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri