Journal of Current Research on Educational Studies (JoCuRES) - ISSN: 2651-2513

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi İle Bilgi İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Balıkesir Örneği)

Bu çalışma, matematik öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) ile bilgi iletişim teknolojilerine (BİT) yönelik tutumlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu uygun örnekleme yoluyla belirlenen 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Marmara bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 240 ilköğretim matematik öğretmen (İMÖ) adayı ve 60 ortaöğretim matematik öğretmen (OMÖ) adayı oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak TPAB Ölçeği ve BİT’e Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeklerden elde edilen verileri analiz etmek için SPSS 22.0 paket programı dahilinde; aritmetik ortalama, pearson korelasyon analizi, bağımsız örneklemler için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Post-Hoc testlerinden Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre İMÖ ve OMÖ adaylarının TPAB düzeyleri yeterli bulunurken; BİT’e yönelik tutumlarının olumlu olduğu görülmüştür. İMÖ adaylarının TPAB düzeyleri ve BİT’e yönelik tutumları arasında doğrusal bir ilişki bulunmazken; OMÖ adaylarının TPAB düzeyleri ile BİT’e yönelik tutumları arasında orta düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca her iki grubun TPAB düzeylerine bakıldığında anlamlı bir fark bulunmazken; BİT’e yönelik tutumlarına bakıldığında ise OMÖ adaylarının lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bu bağlamda OMÖ adaylarının tutumlarının İMÖ adaylarına göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İMÖ adaylarının BİT’e yönelik tutumları ile OMÖ adaylarının BİT’e yönelik tutum ölçeğinin alt faktörlerinden “Yazılım kullanımı” ve “Sanal ortamda iletişim” alt faktörleri arasında anlamlı fark bulunmayıp; “Genel bit eğilimi”, “Sanal ortamda bilgiye erişim” ve “Bilgisayar donanımı” alt faktörleriyle anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmacılara ve sonraki araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Bilgi iletişim teknolojileri, teknolojik pedagojik alan bilgisi, öğretmen adayları

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocures.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri